MENU

PUBLIC ADVISORY: NO REPRESENTATIVES FOR WALK-IN ACCOMMODATION OF AUTHENTICATION SERVICES


PARAÑAQUE CITY, 21 APRIL 2022- The Department of Foreign Affairs - Office of Consular Affairs informs the public that in view of various reports of slot-selling by unscrupulous individuals posing as authorized representatives for Authentication Services, DFA Aseana and Consular Offices will be accommodating walk-in applications for document owners or their immediate family members ONLY. For those filing on behalf of an immediate family member, proof of kinship must be presented, such as a birth certificate or marriage certificate, IDs.

For inquiries, please feel free to reach out at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

END.


PARAÑAQUE CITY, 21 APRIL 2022- Ipinapaalam ng Department of Foreign Affairs - Office of Consular Affairs sa publiko na dahil sa iba't ibang ulat ng pagbebenta ng slot ng mga taong nagpapanggap bilang mga authorized representatives para sa Authentication Services, ang DFA Aseana at Consular Offices ay tatanggap ng mga walk-in application ng mga may-ari ng dokumento o ang kanilang mga kapamilya LAMANG. Para sa mga maghahain ng aplikasyon sa ngalan ng isang malapit na miyembro ng pamilya, dapat ipakita ang patunay ng pagkakamag-anak, tulad ng birth certificate o marriage certificate, IDs

Para sa mga may katanungan, mangyaring magpadala ng email sa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

END.